STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
wyszukiwarka

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Menu przedmiotowe

MENU GŁÓWNE

MENU BIP


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 02.12.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 02.12.2019: Marcin Szkutnik]

Strona Główna SP22

adres www szkoły
http://www.sp22.katowice.pl/


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Strona główna BIP

adres www szkolnej strony BIP
http://www.sp22.katowice.pl/podstrony/bip.html[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Strona główna BIP

adres www strony głównej BIP Katowice
https://bip.katowice.eu/Strony/default.aspx?menu=562

adres www strony głównej bip.gov.pl
https://www.bip.gov.pl/subjects/34771,Szko%C5%82a+Podstawowa+nr+22+im.+Juliusza+S%C5%82owackiego+w+Katowicach.html


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA

Informacje ogólne
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach BIP można znaleźć aktualne informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.
Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach można dostać się poprzez odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej znajdujący się na stronie www.sp22.katowice.pl

Jak korzystać ze strony BIP Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach
Główna strona biuletynu składa się z Menu Głównego, z Menu BIP i okna wyszukiwarki w centrum ekranu okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP oraz bieżącymi aktualnościami. Po prawej stronie natomiast znajdują się najczęściej odwiedzane pozycje menu.
Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kolejne wywołanie odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego powoduje zmiany w głównej części strony tj. w oknie głównym.


Menu Główne podzielone zostało na części:

Strona główna
Strona SP22 - strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 22 zawierająca aktualności z życia szkoły, dokumenty
Bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
bip.um.katowice - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice
Instrukcja obsługi - zawartość: opis zawartości menu i sposobu korzystania
Kontakt z nami
Podstawowe infomacje o jednostce
Redakcja biuletynu

Menu BIPu podzielone zostało na części

Status prawny
Formy organizacji szkoły
Przedmiot działania i kompetencje
Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
Struktura własnościowa i majątek
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry
Nabór kandydatów
Przebieg i efekty kontroli
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia BIP
Dokumenty szkolne
Lokalizacja


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Dane kontaktowe

Ogólne dane kontaktowe Szkoły Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 22 im Juliusza Słowackiego
Ulica: Wolskiego 3
Kod: 40-854
Miejscowość: Katowice
Telefon: (32) 254-20-03
Fax: (32) 254-20-03
NIP: 634-23-86-537
REGON: 000722851
Strona www: www.sp22.katowice.pl
E-mail: sp22katow@wp.pl
Opis: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusz Słowackiego w Katowicach
Administrator strony: Marcin Szkutnik
Kontakt: sp22katow@wp.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Napisz do nas

E-mail: sp22katow@wp.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Redakcja biuletynu

Redaktor biuletynu: Danuta Krawczyk
Dane teleadresowe:
adres: 40-859 Katowice
ul. Wolskiego 3
Tel/fax: 032 254 20 03
sp22katow@wp.pl

Redaktor biuletynu: Marcin Szkutnik
sp22katow@wp.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Statut szkoły

statut szkoły[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:


• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (2018r. Dz. U., poz. 1457 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( 2018r. Dz. U., poz. 967 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku PRAWO OŚWIATOWE ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu,
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• Ramowego planu pracy szkoły,
• Planu rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• Regulaminów:
• Regulaminu Rady Pedagogicznej.
• Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
• Regulaminu Rady Rodziców
• Regulaminu świetlicy szkolnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina m. Katowice .
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Formy organizacji szkoły

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach to szkoła publiczna (kod 83) - na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r PRAWO OŚWIATOWE

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:
I etap: klasy I - III
II etap: klasy IV - VIII
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Krawczyk
Osoba zastępująca dyrektora szkoły: mgr Hanna Kamińska

Telefon (032)2542-003
e-mail: sp22katow@wp.pl
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły określa szczegółowo Statut Szkoły r.III, par.19, 20

Rada pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określa USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut Szkoły

1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a;
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach,
b) ramowy plan nauczania;
5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
6) przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

1c. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio.

1g. Asystentowi, o którym mowa w ust. 1e, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3.

2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.
Szkoła działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe"
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
• Statutu
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły
• Planu pracy szkoły
• Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
• Regulaminu Rady Pedagogicznej
• Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
• Regulaminu Rady Rodziców
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Dyrektor szkoły: mgr Danuta Krawczyk
Osoba wyznaczona przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora: mgr Hanna Kamińska


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Struktura własnościowa i majątek

Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

· Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

· Szkoła jest gmina Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.

Majątek SP22 na dzień 30.06.2019r

środki trwałe: 2 295 315,14 zł
pozostałe środki trwałe: 351 140,49 zł
zbiory biblioteczne: 74516,96 zł
wartości niematerialne i prawne: 12634,00 zł


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Godziny urzędowania sekretariatu:
w godz. 7.30 - 15.30

Sprawy przyjmowane są w formie pisemnej przez sekretariat oraz w formie elektronicznej przez pocztę e – mail.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony:
wtorki: 14.00 - 15.30

Przyjmowanie stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Prowadzone rejestry

W Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

• Księga uczniów - Udostępnienie: Sekretariat
• Księga zastępstw - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń OKE - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja czasu pracy - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja zatrudnionych pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - Udostępnienie: Inspektor BHP
• Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja akt osobowych pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Księga kontroli - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi protokołów Rady Pedagogicznej - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi arkuszy ocen - Udostępnienie: Sekretariat
• Księgi inwentarzowe - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja druków druków ścisłego zarachowania - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja pieczęci i pieczątek - Udostępnienie: Sekretariat
• Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - Udostępnienie: Sekretariat, składnica akt
• Ewidencja udostępniania dokumentacji w składnicy akt - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr zarządzeń dyrektora - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr skarg i wniosków - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr protokołów pokontrolnych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wyjść i wycieczek szkolnych - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wypadków uczniów i pracowników - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli – Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - Udostępnienie: Sekretariat
• Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej - Udostępnienie: Sekretariat
• Szkolne archiwum.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Nabór kandydatów

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – nauczyciela zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego - w ramach realizacji projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Nabór dotyczy stanowisk:

Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrodyauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody

treść ogłoszenia


Koordynatora projektu

treść ogłoszenia


2. Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”,

treść ogłoszenia


Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/ów na świadczenie usługi szkolenia w formie kursu doskonalącego dla nauczycieli w ramach projektu.
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy

treść ogłoszenia


Załącznik 2 - Oświadczenie

treść ogłoszenia[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Przebieg i efekty kontroli

2013-2014


2014-2015


2015-2016


2016-2017


2017-2018[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Informacje nieudostępnione

Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie: - ustawy z dnia 10 maja 2018 r - o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.)
Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Regulaminy

Obowiązujące w szkole regulaminy:

- Regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli
- Regulamin nadzoru pedagogicznego
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
- Regulamin organizacyjny
- Regulamin przyznawania dofinansowania na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
- Regulamin wycieczek szkolnych
- Regulamin pracowni komputerowej
- Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Szkolnego
- Wewnętrzna polityka antymobbingowa
- Kodeks etyki pracownika
- Instrukcja kancelaryjna
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Regulamin kontroli wewnętrznej
- Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkole
- Regulamin udzielania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
- Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej
- Procedury postępowania i kompetencji w zakresie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostce
- Procedury organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli
- Procedura wydawania duplikatów odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych
- Procedury ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania
- Procedury dopuszczania programów nauczania


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Aktualizacja danych

Zaktualizowano

13.05.2019

Poprawiono:
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Strona główna
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Instrukcja obsługi BIP
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Struktura własnościowa i majątek
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje nieudostępnione
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne - wprowadzono poprawiony Statut z 31.08.2015r
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły - poprawiono dane dotyczące składu Rady Pedagogicznej, nowego Statutu
11.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Zaktualizowano dokumenty szkolne
Utworzono:
13.05.2019 (Dorta Gawin) Klauzula informacyjna dotycząca przyznawania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
12.02.2019- (Dorota Gawin) Przedstawiono wykaz składników zbędnych oraz zużytych przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane (link)
11.11.2018 - (Dorota Gawin) Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Redakcja biuletynu
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Status prawny
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Przedmiot działania i kompetencje
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Prowadzone rejestry
11.01.2015 (Dorota Gawin) Menu Bip - Przebieg i efekty kontroli
28.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Wprowadzono nowy Statut Szkoły z roku 2015, wycofano Statut z roku 2013
27.10.2016 (Dorota Gawin) Menu BIP - Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015
27.11.2016 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszenia BIP - Informacja o likwidacji pozycji z inwentarza szkolnego
23.10.2017 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2017
28.05.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP22
19.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Nabór kandydatów. O naborze nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją",
20.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Nabór kandydatów. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować
swoją edukacją", wybór wykonawcy/ów na świadczenie usługi szkolenia w formie kursu doskonalącego dla nauczycieli
29.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
edukacją" dotyczące organizacji wycieczek dla uczniów
31.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
edukacją" dotyczące składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia
placówki szkolnej
16.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - 1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować
swoją edukacją" dotyczące Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia
placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. 2. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji
wycieczek, 3. wybór oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu
23.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją
edukacją" dotyczące doposażenia pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
29.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawu sprzętu i pomocy naukowych.
02.01,2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulęinformacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych
24.01.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulę informacyjną o
monitoringu
16.04.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszenia bip - Zapraszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych .
28.04.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - zamieszczenie informacji o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018.
29.06.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP - w zakładce Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce oraz w zakładce Status prawny - poprawiono
nazwę obowiązującej ustawy,
- w zakładce Forma organizacji szkoły usunięto nazwę nieobowiązującego już rozporządzenia oraz poprawino
długość cyklu kształcenia
- w zakładce Przedmiot działalności i kompetencje - dopisano podpunkt 6 w punkcie 1
- poprawiono informacje o majątku szkoł w zakładce Struktura własnościowa i majątek

- W zakładce Informacje nieudostępnione wpisano obowiązującą obecnie ustawę.
- W zakładce Przebieg i efekty kontroli dopisano kontrole z 2017 i 2018 roku
- Utworzono nową zakładkę Wykorzysywanie informacji sektora publicznego

03.07.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP - w zakładce Informacje nieudostępnone poprawiono dotęp do aktualnie obowiązującej publikacji.
- w zakładce Status przwny poprawiono podstawy prawne w odniesieniu do przywołanych ustaw.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Elektroniczna skrzynka podawcza

Skrytka ePUAP:/sp22_katow/skrytka

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Przetwarzanie danych osobowych RODO

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego * Załącznik nr 1 do zarządzenia 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach z dnia 2.XI.2018 r

Załącznik 1


* Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna wizerunek


* Klauzula informacyjna – monitoring z dnia 23.01.2019

klauzula informacyjna monitoring


* Klauzula informacyjna – Facebook

klauzula informacyjna Facebook


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego w Katowicach.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf


W dokumencie znajdują się : - Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
- Wniosek o udostępnieniu danych z monitoringu
- Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu

aneks nr1 do reg monitoring.pdf[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 07.01.2020 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 07.01.2020: Marcin Szkutnik]

Inspektor ochrony danych

Pani Agata Krystek Jadwiżuk została powołana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach.

Agata Krystek Jadwiżuk
Inspektor ochrony danych

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
40-040 Katowice
ul. Wita Stwosza 7

tel. 32 / 606 13 23
a.krystek@cuw.katowice.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 07.01.2020 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 07.01.2020: Marcin Szkutnik]

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego regulują zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz.1243 z późniejszymi zmianami)


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 30.10.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 30.10.2019: Marcin Szkutnik]

Procedura obsługi żądań osoby, której dane dotyczą

Procedura


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 02.12.2019 : Danuta Krawczyk
Udostępnienie informacji 02.12.2019: Marcin Szkutnik]

Procedura publikacji informacji publicznej

Procedura publikacji informacji publicznej na stronie przedmiotowej BIP


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.01.2020 : Agata Krystek-Jadwiżuk
Inspektor Ochrony Danych
Udostępnienie informacji 29.01.2020: Marcin Szkutnik]

Rejestr zmian

 • 02.12.2019
  dodanie "Procedura obsługi żądań osoby, której dane dotyczą"
 • 11.12.2019
  dodanie "Klauzuli informacyjnej – Facebook "
 • 07.01.2020
  zmiana adresu mailowego inspektora ochrony danych
 • 29.01.2020
  zmiana adresu mailowego inspektora ochrony danych


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.01.2020 : Agata Krystek-Jadwiżuk
Inspektor Ochrony Danych
Udostępnienie informacji 29.01.2020: Marcin Szkutnik]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone